در این بخش، یادداشت‌های دانش‌پژوهان پیشین که در یک یا چند سمینار و دوره مجموعه ما شرکت‌نموده‌اند را ملاحظه می‌کنید. این‌ها نوشته‌هایی است که در دفترچه یادگاری مجموعه خانه تاسیسات (گروه فرهنگی – آموزشی مهندس رامین تابان) تحت عنوان «یادنامه خانه تاسیسات» توسط دانش‌پژوهان ما به رشته تحریر درآمده است.