آزمون‌های آنلاین برگزار شده

آزمون پایانی دوره «جامع نقشه‌کشی، نقشه‌خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی» – پاییز 1396

کد دوره: M011
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/10/14
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: آزمون آنلاین ندارد.

آزمون پایانی دوره «آموزش کاربردی نرم‌افزار کریر با حل پروژه Carrier HAP» – پاییز 1396

کد دوره: S013
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/09/24
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «جامع تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها (HVAC)» – پاییز 1396

کد دوره: M016
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/09/09
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «محاسبات تهویه مطبوع، طراحی کانال و انتخاب تجهیزات» – فریدونکنار پاییز 1396

محل برگزاری: کانون مهندسین فریدونکنار
تاریخ پایان دوره: 1396/09/15
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1396/10/15

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی کانال و انتخاب فن با حل پروژه» – پاییز 1396

کد دوره: M110
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/10/08
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – پاییز 1396

کد دوره: M111
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/10/07
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی و اجرای موتورخانه (به همراه تهیه دفترچه محاسبات و حل پروژه)» – پاییز 1396کد دوره: M019
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/10/01
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان با حل پروژه» – پاییز 1396

کد دوره: M020
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/09/23
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان با حل پروژه» – زمستان 1396

کد دوره: M020
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/11/06
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره «جامع تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها (HVAC)» – زمستان 1396

کد دوره: M016
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/11/26
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره کاربردی گرمایش از کف با حل پروژه (طراحی، نظارت و اجرا) – کانون مهندسین بابل – اردیبهشت 1397

کد دوره: M131
محل برگزاری: کانون مهندسین بابل
تاریخ پایان دوره: 1397/02/06
تعداد سوالات: 15عدد
مدت آزمون: 20 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/31

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – پاییز 1396

کد دوره: M014
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/10/15
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/02/05

آزمون پایانی دوره «آموزش کاربردی نرم‌افزار کریر با حل پروژه Carrier HAP» – زمستان 1396

کد دوره: S013
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/12/25
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره «جامع نقشه‌کشی، نقشه‌خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی» – زمستان  1396

کد دوره: M011
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/11/25
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: آزمون آنلاین ندارد.

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی کانال و انتخاب فن با حل پروژه» – زمستان 1396

کد دوره: M110
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/11/20
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – زمستان 1396

کد دوره: M111
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/11/13
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره کاربردی حفاظت تجهیزات و تاسیسات الکتریکی – مجلس شورای اسلامی – اردیبهشت ۱۳۹۷

کد دوره: E110
محل برگزاری: مجلس شورای اسلامی
تاریخ پایان دوره: 1397/02/26
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/20

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – متل‌قو اردیبهشت 1397

کد دوره: M014
محل برگزاری: متل‌قو – کانون مهندسین سلمان‌شهر
تاریخ پایان دوره: 1397/02/28
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/20

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی و اجرای موتورخانه (به همراه تهیه دفترچه محاسبات و حل پروژه)» – زمستان 1396

کد دوره: M019
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/12/17
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – زمستان 1396

کد دوره: M014
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1396/12/03
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/03/30