راهنمای طراحی تاسیسات بیمارستان و مراکز درمانی

290,000 تومان

شناسه محصول: b067 دسته:

توضیحات

فهرست

فصل اول: مرور کلی بر سیستمهای تهویه مطبوع مراکز درمانی / ۲۰

۱٫۲ طبقهبندی پایه امکانات مراکز درمانی / ۱۱

۱٫۳ عملکرد سیستم تهویه مطبوع مراکز درمانی / ۱۱

۱٫۳٫۱ شرایط محیطی مطبوع / ۱۱

۱٫۳٫۲ تهویه مراکز درمانی / ۱۲

۱٫۳٫۳ کنترل عفونت / ۱۲

۱٫۳٫۴ تهویه و کنترل زیستمحیطی برای کاربردهای خاص / ۱۲

۱٫۳٫۵ ایمنی / ۱۲

۱٫۳٫۶ نقش پوششی ساختمان / ۱۳

۱٫۳٫۷ حریم خصوصی بیمار / ۱۳

۱٫۴ ضوابط و اعتباربخشی به طرح / ۱۳

۱٫۴٫۱ ضوابط طراحی ‌/ ۱۳

۱٫۴٫۲ نقش تاییدیههای سازمانها / ۱۴

۱٫۵ طراحی پایدار / ۱۴

۱٫۵٫۱ سایتهای پایدار / ۱۴

۱٫۵٫۲ صرفهجویی در مصرف آب / ۱۵

۱٫۵٫۳ انرژی و جو ‌/ ۱۵

۱٫۶ تعیین ظرفیت تجهیرات برای بارهای گرمایشی و سرمایشی ‌/ ۱۵

۱٫۶٫۱ تعیین ظرفیت ‌/ ۱۵

۱٫۶٫۲ بررسی شرایط آب و هوایی / ۱۵

۱٫۶٫۳ تجهیزات عیبیابی مرسوم و تداوم خدمات / ۱۶

۱٫۷ تهویه و کیفیت هوای اگزاست / ۱۶

۱٫۷٫۱ محل مکش هوای تازه / ۱۶

۱٫۷٫۲ هوای مخلوط و تخلیه موثر هوا / ۱۶

۱٫۷٫۳ خارج کردن آلودگیها و بوهای نامطبوع / ۱۶

۱٫۸ کنترل زیستمحیطی  / ۱۷

۱٫۸٫۱ نقش دما و رطوبت نسبی / ۱۷

۱٫۸٫۲ کنترل سروصدا / ۱۷

۱٫۹ سیستم تهویه مطبوع مرکز بهداشت / ۱۷

۱٫۱۰ انعطافپذیری برای تغییرات آینده / ۱۸

۱٫۱۱ طراحی یکپارچه / ۱۸

۱٫۱۱٫۱ عمومی / ۱۸

۱٫۱۱٫۲ تجهیزات ارتباطی / ۱۸

۱٫۱۱٫۳ ملاحظات ویژه برای مقاومسازی / نوسازی امکانات ساختمانی بیمارستان / ۱۹

۱٫۱۲ راهاندازی تجهیزات / ۲۰

فصل دوم: ملاحظات فنی مرتبط با کنتــرل عفـونت / ۲۱

۲٫۱ مقدمه / ۲۱

۲.۲ نقش سیستمهای تهویه مطبوع در کنترل عفونت / ۲۱

 ۲٫۳ چگونه اثرگذاری آلودگیها بر بدن انسان / ۲۲

۲٫۴ مدیریت خطر در برابر کنترل عفونت / ۲۴

۲٫۶ حفاظت جمعی / ۲۵

 ۲٫۷ میزان تعویض هوا / ۲۵

۲٫۸ تهویه طبیعی / ۲۶

۲٫۹ فیلتراسیون / ۲۷

۲٫۱۰ رطوبت / ۲۸

۲٫۱۱ تابش فرابنفش / ۲۸

۲٫۱۲ حرکت و فشار هوا / ۲۹

۲٫۱۳ اثر کنترل عفونت بر طراحی سیستم تهویه مطبوع / ۲۹

فصل سوم: سیستمهای توزیع هوا در مراکز درمانی / ۳۰

۳٫۱ معرفی / ۳۰

۳٫۲ طراحی کلی / ۳۰

۳٫۲٫۱ ملاحظات اصلی / ۳۰

۳٫۲٫۲ طراحی مقدماتی / ۳۱

۳٫۳ ملاحظات طراحی اجزای دستگاه هوارسان / ۳۳

۳٫۳٫۲ کانال رفت و کانال هوای تازه / ۳۵

۳٫۳٫۳ مخلوط کردن هوا / ۳۶

۳٫۳٫۴ پیشفیلتراسیون / ۳۶

۳٫۳٫۵ بازیابی حرارتی / ۳۶

۳٫۳٫۶ ملاحظات عمومی برای کویلهای گرمایشی و سرمایشی / ۳۸

۳٫۳٫۷ پیشگرمایش کویل و محافظت از یخزدگی / ۳۸

۳٫۳٫۸ خنکسازی کویلها  / ۳۹

۳٫۳٫۹ سیستمهای ضدعفونیکننده فرابنفش / ۴۰

۳٫۳٫۱۱ فنهای هوای رفت  / ۴۱

۳٫۳٫۱۲ فنهای برگشت / ۴۳

۳٫۳٫۱۳ فن کمکی / ۴۴

۳٫۳٫۱۴ رطوبتزنها / ۴۴

۳٫۳٫۱۶ کنترل سروصدا  / ۴۶

۳٫۳٫۱۷ کنترل ارتعاشات / ۴۷

۳٫۳٫۱۸ کنترل و نظارت بر جریان هوا / ۴۷

۳٫۳٫۲۰ سیستم کمکی یا اضافی / ۴۸

۳٫۴ سیستمهای توزیع هوا / ۴۸

۳٫۴٫۱ سیستمهای حجم هوای متغیر (VAV) / 49

۳٫۴٫۲ سیستمهای بازگرمایش با حجم هوای متغیر (VAVTR) / 49

۳٫۴٫۳ سیستمهای هوا با حجم ثابت (CAV) / 50

۳٫۴٫۴ سیستمهای بازگرمایش با حجم هوای ثابت (CAVTR) / 50

۳٫۴٫۵ سیستمهای دوکاناله / ۵۱

۳٫۴٫۶ سیستمهای دیگر / ۵۱

۳٫۵ کانالکشی / ۵۱

۳٫۵٫۱ ملاحظات عمومی طراحی / ۵۱

۳٫۵٫۲ کانال با پلنوم برگشت / ۵۳

۳٫۵٫۳ عایقبندی کانال / ۵۳

۳٫۵٫۴ تمیزکاری کانال / ۵۳

۳٫۵٫۵ کانالکشی اتاق MRI / 59

۳٫۵٫۶ دمپرهای آتش و دمپرهای دود / ۶۰

۳٫۶ واحدهای کانالی /۶۰

۳٫۶٫۱ واحدهای تککاناله / ۶۰

۳٫۶٫۲ واحدهای تککاناله اگزاست / ۶۰

۳٫۶٫۳ واحدهای تککاناله / ۶۱

۳٫۷ توزیع هوای اتاق / ۶۱

۳٫۷٫۱ طراحی تقریبی توزیع هوای اتاق / ۶۱

۳٫۷٫۲ نرخ تهویه و تعویض هوا / ۶۲

۳٫۷٫۳ دیفیوزرهای هوای رفت / ۶۲

۳٫۷٫۴ کانال هوای برگشت و اگزاست / ۶۳

۳٫۷٫۵ توزیع هوا در اتاق MRI / 63

۳٫۸ رطوبتگیری / ۶۳

۳٫۸٫۱ چرخه استاندارد سرمایش / ۶۳

۳٫۸٫۲ تحلیلهای سایکرومتریک و دمای نقطه شبنم / ۶۴

۳٫۸٫۳ سیستمهای معمولی / ۶۴

۳٫۸٫۴ چیلر ثانویه با اتیلنگلیکول / ۶۴

۳٫۸٫۵ رطوبتگیری چندمرحلهای انبساط مستقیم (DX) / 66

۳٫۸٫۶ سیستمهای رطوبتگیر / ۶۶

فصل چهارم: امکانات و خدمات موردنیاز در مراکز درمانی / ۳۰

۴٫۱ مقدمه / ۶۸

۴٫۲ ملاحظات عمومی طراحی / ۶۸

۴٫۲٫۱ جانمایی تاسیسات / ۶۸

۴٫۲٫۲ امکان پشتیبانی در شرایط اضطراری / ۶۹

۴٫۲٫۳ تجهیزات کمکی / ۷۰

۴٫۲٫۴ شرایط تعمیر و نگهداری / ۷۰

۴٫۲٫۵ ملاحظات مرتبط با زلزله / ۷۰

 ۴٫۲٫۶ ظرفیت توسعه آتی/ ۷۱

 ۴٫۳ تاسیسات سرمایش مرکزی / ۷۱

۴٫۳٫۱ ملاحظات عمومی / ۷۱

۴٫۳٫۲ بهینهسازی دستگاه سرمایشی موثر سیستمهای توزیع آب / ۷۲

۴٫۳٫۳ سیستمهای سرمایش مجهز به برق اضطراری  / ۷۳

 ۴٫۴ دستگاههای حرارت مرکزی / ۷۴

 ۴٫۴٫۱ ملاحظات عمومی / ۷۴

۴٫۴٫۲ دیگ بخار / ۷۶

۴٫۴٫۳ بهینهسازی موثر سیستم بخار / ۷۹

۴٫۵ دیگر تاسیسات  / ۷۹

۴٫۵٫۱ سیستمهای آب مصرفی / ۷۹

 ۴٫۵٫۲ اتاقهای ذخیرهسازی گاز طبی / ۷۹

فصل پنجم: ملاحظات مرتبط با ایمنی / ۸۱

۵٫۱ ایمنی مراکز درمانی / ۸۱

۵٫۲ ضوابط ایمنی / ۸۱

۵٫۳ عوامل کلیدی ایمنی / ۸۱

۵٫۳٫۱ اطفای حریق / ۸۲

۵٫۳٫۲ جداسازی دود / ۸۲

۵٫۳٫۳ حفاظت از بازشوها / ۸۲

۵٫۳٫۴ الزامات دمپرهای آتش و دود / ۸۲

۵٫۳٫۵ مسیرهای انتقال هوا  / ۸۳

۵٫۳٫۶ حسگر دود / ۸۳

۵٫۳٫۷ کنترل دود / ۸۳

۵٫۳٫۸ کنترل دود غیرفعال / ۸۳

۵٫۳٫۹ سیستم مهندسی کنترل دود (ESCS) / 83

۵٫۳٫۱۰ کنترل دود راهروها / ۸۴

۵٫۳٫۱۱ ملاحظات عمومی / ۸۴

۵٫۳٫۱۲ محوطه ضددود / ۸۴

۵٫۳٫۱۳ تهویه مکانیکی ترکیبی یک راهرو / ۸۵

۵٫۳٫۱۴ فشار محوطه پلهها / ۸۵

۵٫۳٫۱۵ سیستم فعالسازی و آزمایش تهویه مکانیکی و فشار پلهها / ۸۵

۵٫۳٫۱۶ ملاحظات طراحی سیستم تهویه مطبوع عمومی / ۸۵

۵٫۳٫۱۷ مسیرهای توزیع و ظرفیت هواسازها / ۸۵

۵٫۳٫۱۸ محافظت از مسیرهای خروج / ۸۵

۵٫۳٫۱۹ ملاحظات راهاندازی، تعمیر و نگهداری / ۸۶

۵٫۳٫۲۰ ارتباط سیستمهای کنترلی تهویه مطبوع با سیستم محافظت در برابر آتشسوزی  / ۸۶

فصل ششم: ملاحظات طراحی اجزای کنترلی و تجهیزات ابزار دقیق / ۸۷

۶٫۱ مقدمه / ۸۷

۶٫۲ ویژگیهای سیستمهای کنترلی / ۸۷

۶٫۲٫۱ بررسی موارد خرابی در سیستمهای ایمنی / ۸۷

۶٫۲٫۲ کنترل پنوماتیک  / ۸۷

۶٫۲٫۳ سیستمهای کنترل الکترونیکی / ۸۷

۶٫۲٫۵ سیستمهای کنترل دیجیتال مستقیم (DDC) / 88

۶٫۲٫۶ سیستم مدیریت ساختمان (BMS) / 88

۶٫۲٫۷ سیستمهای کنترل پروتکل باز / ۸۸

۶٫۳ کنترل اتاقهای تحت فشار / ۸۸

۶٫۳٫۱ روشهای کنترلی تحت فشار / ۸۸

۶٫۳٫۲ کنترل اختلاف جریان هوا  / ۸۸

۶٫۳٫۳ کنترل اختلاف فشار اتاقها / ۸۹

۶٫۳٫۴ کنترل صرفهگر هوای تازه  / ۸۹

۶٫۴ کنترل اتاقهای عمل / ۸۹

۶٫۴٫۱ کنترل دما و رطوبت  / ۸۹

۶٫۴٫۲ حجم هوای متغیر و کنترل فشار استاتیک در اتاقهای عمل و مکانهای حساس / ۸۹

۶٫۴٫۳ کنترل دود در مکانهای بیهوشی / ۸۹

۶٫۴٫۴ کنترل آزمایشگاهها / ۹۰

۶٫۴٫۵ روندهای کنترلی عمومی در بیمارستانها و کلینیکها / ۹۰

فصل هفتم: رویکرد طراحی در مراکز درمانی موجود / ۹۲

 ۷٫۱ بررسی اجمالی / ۹۲

۷٫۲ ارزیابی تاسیسات / ۹۲

 ۷٫۲٫۱ ارزیابی امکانات تهویه مطبوع / ۹۲

 ۷٫۲٫۲ بازرسی تجهیزات / ۹۳

۷٫۲٫۳ ارزیابی دیگهای بخار  / ۹۳

 ۷٫۲٫۵ ارزیابی برجهای خنککننده / ۹۳

۷٫۲٫۶ ارزیابی واحدهای هواساز  / ۹۳

۷٫۳ ملاحظات طراحی برای نوسازی پروژهها / ۹۶

۷٫۳٫۲ استانداردهای طرح / ۹۷

۷٫۳٫۳ ملاحظات مرتبط با استفاده از آزبست / ۹۷

 ۷٫۳٫۴ روشهای استاندارد اجرای تاسیسات / ۹۷

 ۷٫۳٫۵ اجرای تاسیسات در فضای سقف کاذب / ۹۷

 ۷٫۳٫۶ موانع آتش و دود / ۹۷

۷٫۳٫۷ تمیزکاری سقف / ۹۷

۷٫۳٫۸ استفاده مجدد از دستگاه هواساز / ۹۸

۷٫۳٫۹ ملاحظات بخشهای پیرامونی / ۹۸

۷٫۳٫۱۰ تامین جریان هوا به بخشهای خارج از منطقه پروژه / ۹۸

۷٫۳٫۱۱ جایگزین کردن دستگاه هواساز موجود / ۹۸

۷٫۳٫۱۲ سیستم توزیع هوای موجود  / ۹۸

۷٫۳٫۱۳ اتاقهای ایزولاسیون فشار متغیر / ۹۸

۷٫۳٫۱۴ فنهای خروجی اتاق ایزولاسیون / ۹۸

۷٫۳٫۱۵ مکان اتاقهای ایزولاسیون / ۹۸

۷٫۳٫۱۶ کانالها و هواسازها با پوشش داخلی / ۹۹

۷٫۳٫۱۷ تقویت هواسازهای کوچک / ۹۹

۷٫۳٫۱۸ واحدهای فنکویل / ۹۹

۷٫۳٫۱۹ دریچههای ایزولاسیون / ۹۹

۷٫۳٫۲۰ علامتگذاری / ۹۹

۷٫۳٫۲۱ خارج کردن اجزای استفاده نشده / ۹۹

 ۷٫۳٫۲۲ بهروزرسانی سیستمهای محیطی / ۹۹

 ۷٫۳٫۲۳ فازبندی طرح / ۹۹

۷٫۳٫۲۴ راهاندازی / ۹۹

 ۷٫۳٫۲۵ ساعات کاری / ۹۹

 ۷٫۳٫۲۶ مدارهای الکترونیکی مناسب / ۹۹

 ۷٫۳٫۲۷ ارزیابی ریسک کنترل عفونت (ICRA) / 99

۷٫۳٫۲۸ اقدامات ایمنی موقت زندگی (ILSM) / 100

۷٫۳٫۲۹ مشکلات خارج از فضای پروژه / ۱۰۰

 ۷٫۴ صلاحیت پیمانکار / ۱۰۰

فصل هشتم: ملاحظات طراحی تاسیسات اتاقهای بیمارستان / ۱۰۲

۸٫۱ مقدمهای بر طراحی اتاق  / ۱۰۱

۸٫۲ اتاقهای تحت فشار / ۱۰۱

۸٫۲٫۱ فشار منفی هوا / ۱۰۲

۸٫۲٫۲ فشار مثبت هوا / ۱۰۲

۸٫۳ اتاقهای عمل / ۱۰۲

۸٫۳٫۱ کنترل فضای اشغال شده / ۱۰۶

۸٫۳٫۲ توزیع هوا  / ۱۰۷

۸٫۳٫۳ سیستمهای جریان آرام / ۱۰۸

۸٫۴ اتاقهای تصویربرداری / ۱۰۹

۸٫۴٫۱ دستگاههای MRI / 111

 ۸٫۴٫۲اسکن توموگرافی تابش پوزیترون (PET) / 113

۸٫۴٫۳ آزمایشگاه بیماریهای قلبی و عروقی / ۱۱۳

۸٫۴٫۵ شتابدهنده خطی  / ۱۱۵

۸٫۴٫۶ پزشکی هستهای  / ۱۱۶

۸٫۴٫۷ توموگرافی کامپیوتری (CT)  / ۱۱۶

۸٫۵ آزمایشگاهها / ۱۱۶

۸٫۵٫۲ متعادلسازی هوا برای اختلاف فشار / ۱۱۷

۸٫۵٫۳ ملاحظات صرفهجویی در مصرف انرژی / ۱۱۸

 ۸٫۵٫۴ بافتشناسی و امراض بافتی / ۱۱۸

۸٫۵٫۵ اورولوژی / ۱۱۸

۸٫۵٫۶ دیگر آزمایشگاهها / ۱۱۸

۸٫۶ داروسازی / ۱۱۹

۸٫۶٫۱ کلیات / ۱۱۹

۸٫۶٫۲ دما، رطوبت، فیلتراسیون و نرخ تعویض هوا / ۱۱۹

۸٫۶٫۳ توزیع هوا / ۱۲۰

۸٫۶٫۴ فشار / ۱۲۰

۸٫۶٫۵ ملاحظات خاص برای شیمیدرمانی ترکیبی / ۱۲۰

۸٫۶٫۶ جریان آرام هود و کابینتهای ایمنی زیستی / ۱۲۰

۸٫۶٫۷ ملاحظات خاص داروسازی برای تاسیسات تهویه مطبوع / ۱۲۰

۸٫۷ اتاق کالبدشکافی و سردخانه / ۱۲۰

۸٫۸ اتاقهای ایزوله  / ۱۲۱

۸٫۸٫۱ اتاقهای عفونتهای هوایی (AII) / 121

۸٫۸٫۲ اتاقهای حفاظت محیطی (PE) / 125

۸٫۸٫۳ اتاقهای ترکیبی عفونتهای هوایی (AII/PE) / 125

۸٫۸٫۴ اتاق ایزوله تماسی / ۱۲۵

۸٫۹ بخش استریل مرکزی / ۱۲۵

۸٫۱۰ بخش دیالیز و تزریق شیمیدرمانی / ۱۲۶

۸٫۱۱ واحد مراقبتهای ویژه (ICU) / 126

۸٫۱۲ واحد مراقبت بعد از بیهوشی (ریکاوری) / ۱۲۷

۸٫۱۳ بخش اورژانس / ۱۲۸

۸٫۱۴ بخش سوانح سوختگی / ۱۲۹

۸٫۱۵ بخش بیماران دچار نقص ایمنی / ۱۲۹

۸٫۱۶ اتاق بهداشت روانی یا رفتاری / ۱۲۹

۸٫۱۷ بخش جراحی / ۱۲۹

۸٫۱۷٫۱ بخش آندوسکوپی / ۱۲۹

۸٫۱۸ بخش مراقبت سرپایی / ۱۳۰

۸٫۱۸٫۱ مراکز جراحی سرپایی / ۱۳۱

۸٫۱۸٫۲ بخش آندوسکوپی / ۱۳۲

۸٫۱۸٫۳ روشها و تجهیزات تصویربرداری متمرکز / ۱۳۲

۸٫۱۹ مراکز داده / ۱۳۲

فصل نهم: کسبوکارهای مرتبط با مراکز پزشکی / ۱۳۴

 ۹٫۱ مقدمه  / ۱۳۴

۹٫۲ طبقهبندی تسهیلات مراکز پزشکی / ۱۳۴

۹٫۳ تقاضا و روند مراکز درمانی در آینده / ۱۳۶

۹٫۴ طراحی مبتنی بر مدارک و شواهد / ۱۳۶

فصل دهم: رویکردهای برنامهریزی و مدیریت بحران / ۱۳۸

۱۰٫۱ مقدمه / ۱۳۸

۱۰٫۱٫۱ بحرانهای داخلی / ۱۳۸

۱۰٫۱٫۲ بحرانهای خارجی / ۱۳۸

۱۰٫۱٫۳ حملات تروریستی و وقوع جنگ / ۱۳۹

۱۰٫۱٫۴ بیماریهای واگیردار  / ۱۳۹

۱۰٫۲ برنامهریزی برای شرایط بحرانی / ۱۳۹

۱۰٫۳ مدیریت بحران / ۱۴۰

۱۰٫۴ آمادگی در برابر حوادث / ۱۴۰

۱۰٫۴٫۱ پاسخگویی در برابر حوادث طبیعی / ۱۴۰

۱۰٫۴٫۲ پاسخ در برابر حوادث اضطراری / ۱۴۰

۱۰٫۴٫۳ پاسخ در برابر حوادث شیمیایی / ‌۱۴۰

۱۰٫۴٫۴ پاسخ در برابر حوادث بیولوژیکی / ۱۴۰

۱۰٫۴٫۵ پاسخ در برابر حوادث هستهای / ۱۴۱

۱۰٫۴٫۶ پاسخ به تخلیه کامل بیمارستان / ۱۴۱

۱۰٫۵ امکانات موردنیاز برای برنامهریزی سوانح و مدیریت بحران / ۱۴۱

۱۰٫۵٫۱ اصول کلی / ۱۴۱

۱۰٫۵٫۲ خدمات ضروری برای پاسخ به شرایط اضطراری / ۱۴۱

۱۰٫۵٫۳ فضاهای ویژه برای ارایه خدمات اضطراری / ۱۴۳

۱۰٫۶ برق / ۱۴۳

 ۱۰٫۶٫۱ پیشینه / ۱۴۳

۱۰٫۶٫۲ سیستم برق اضطراری / ۱۴۳

فصل یازدهم: ملاحظات راهاندازی، تعمیر و نگهداری / ۱۴۷

۱۱٫۱ مقدمه / ۱۴۷

۱۱٫۲ ملاحظات نظارتی / ۱۴۷

۱۱٫۲٫۱ کمیسیون مشترک / ۱۴۸

۱۱٫۲٫۲ شرایط بیانیه / ۱۴۸

۱۱٫۲٫۳ برنامهریزی برای بهبود (PFI) / ‌۱۴۸

۱۱٫۲٫۴ اقدامات ایمنی موقت / ۱۴۸

۱۱٫۲٫۵ طرح عملیات حوادث اضطراری / ۱۴۹

۱۱٫۳ ارزیابی ریسک / ۱۴۹

۱۱٫۳٫۱ ارزیابی ریسک کنترل عفونت / ۱۴۹

۱۱٫۳٫۲ تجهیزات ثابت / ۱۵۰

۱۱٫۳٫۳ ارزیابی ریسک / ۱۵۰

۱۱٫۳٫۴ مجوزهای کار / ۱۵۲

۱۱٫۴ عملیات / ۱۵۲

۱۱٫۴٫۱ مدیریت سرمایه / ۱۵۲

۱۱٫۴٫۲ هماهنگی برای خرابی تجهیزات / ۱۵۲

۱۱٫۴٫۳ مدیریت تاسیسات  / ۱۵۲

۱۱٫۴٫۴ کیفیت هوای داخل و فیلتراسیون / ۱۵۳

۱۱٫۴٫۵ لژیونلا / ۱۵۳

۱۱٫۵ تعمیر و نگهداری / ۱۵۵

۱۱٫۵٫۱ تعمیر و نگهداری اصلاحی / ۱۵۵

۱۱٫۵٫۲ تعمیر و نگهداری برنامهریزیشده / ۱۵۵

۱۱٫۵٫۳ تعمیر و نگهداری پیشبینیشده /۱۵۵

۱۱٫۵٫۴ تعمیر و نگهداریی پیشگیرانه / ۱۵۶

۱۱٫۵٫۵ سیستمهای مدیریت تعمیر و نگهداری / ۱۵۶

۱۱٫۵٫۶ تمیزکاری کانالهای موجود / ۱۵۷

 ۱۱٫۶ دمپرهای آتش و دود / ۱۵۷

فصل دوازدهم: ملاحظات طراحی پایدار در مراکز درمانی / ۱۵۸

۱۲٫۱ مقدمه / ۱۵۸

۱۲٫۲ روند طراحی پایدار و ملاحظات اقتصادی / ۱۵۹

۱۲٫۲٫۱ روند طراحی پایدار  / ۱۵۹

۱۲٫۲٫۲ کارآیی و ملاحظات اقتصادی / ۱۵۹

۱۲٫۲٫۳ چرخه هزینه زندگی / ۱۵۹

۱۲٫۳ معیار انرژی / ۱۶۰

۱۲٫۴ راهاندازی / ۱۶۴

۱۲٫۵ مدلسازی انرژی / ۱۶۴

۱۲٫۶ راندمان انرژی / ۱۶۵

۱۲٫۷ منابع مالی برای راندمان انرژی / ۱۶۶

۱۲٫۸ کیفیت محیط داخل / ۱۶۶

۱۲٫۸٫۱ مرور کلی / ۱۶۶

۱۲٫۸٫۲ استاندارد ۵۵-۲۰۱۰ ANSI/ASHRAE برای فضاهای پزشکی و درمانی / ۱۶۶

۱۲٫۸٫۳ طراحی عایق صدا در مراکز درمانی / ۱۷۱

۱۲٫۸٫۴ روشهای ساخت برای بهبود کیفیت هوای داخل / ۱۷۳

۱۲٫۹ بهرهوری مصرف آب / ۱۷۵

۱۲٫۱۰ طراحی پایدار سایت / ۱۷۶

فصل سیزدهم: ملاحظات زلزله در طراحی سیستم تهویه مطبوع مراکز درمانی / ۱۷۸

۱۳٫۱ مقدمه / ۱۷۸

۱۳٫۲ محدودیتهای زمینلرزه برای تاسیسات / ۱۷۸

۱۳٫۳ طراحی شرایط زلزله و دستهبندی ریسک / ۱۷۸

۱۳٫۴ مولفههای مهم برای تاسیسات / ۱۷۹

۱۳٫۵ الزامات طراحی برای شرایط زمینلرزه / ۱۸۰

۱۳٫۵٫۱ الزامات کلی طراحی / ۱۸۱

۱۳٫۵٫۲ طراحی نیروی لرزهای و جابهجایی نسبی اجزای تکیهگاهی / ۱۸۱

۱۳٫۵٫۳ الزامات طراحی سیستمهای تهویه مطبوع / ۱۸۳

۱۳٫۶ آزمایشها و بازرسیهای ویژه برای شرایط زمینلرزه / ۱۸۳

توضیحات تکمیلی

وزن 420 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

,

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.