دستنامه تاسیسات و تجهیزات تهویه مطبوع – ویراست دوم

69,000 تومان

ناموجود

شناسه محصول: b063-2 دسته:

توضیحات

فهرست
فصل اول: بویلـــــرهــای چدنی و فولادی /  ۲۰

دیگ‌ها / ۲۱
طبقه‌بندی انواع دیگ‌ها / ۲۱
دما و فشار کارکرد / ۲۲
سوخت مورد استفاده /  ۲۲
جنس دیگ / ۲۲
دیگ‌های چدنی / ۲۲
دیگ‌های فولادی / ۲۵
دیگ‌های مسی / ۲۶
دیگ‌های فولادی ضدزنگ / ۲۶
دیگ‌های آلومینیومی / ۲۶
چگالشی یا غیرچگالشی / ۲۶
دیگ‌های دیواری / ۲۹
دیگ‌های یکپارچه (ترکیبی) / ۲۹
دیگ‌های الکتریکی / ۲۹
بازدهی: میزان ورودی و خروجی دیگ / ۳۰
استانداردها و کدهای عملکرد / ۳۰
تعیین ابعاد دیگ / ۳۱
انواع مشعل / ۳۱
کنترل‌کننده‌های دیگ / ۳۲
فصل دوم: طراحـی و اجــرای سیستم‌های بخار /  ۳۴
سیستم‌های بخار / ۳۵
مزایا / ۳۵
اصولی کلی / ۳۵
اثرات آب، هوا و گازها / ۳۷
انتقال حرارت / ۳۷
طراحی سیستم بخار / ۳۷
منبع بخار / ۳۷
بازیابی گرما و دیگ‌های بخار بازیاب گرما / ۳۸
مبدل‌های حرارتی / ۳۸
اتصالات دیگ / ۳۸
لوله‌کشی رفت / ۳۸
لوله‌کشی برگشت / ۳۹
فشار بخار در طراحی / ۴۰
ملاحظات طراحی لوله‌کشی رفت/ ۴۱
ملاحظات طراحی لوله‌کشی تجهیزات تبادل حرارت / ۴۲
ملاحظات طراحی لوله‌کشی برگشت / ۴۲
دفع کندانس از تجهیزات تنظیم‌شده حرارتی / ۴۳
تله‌های بخار / ۴۴
تله‌های بخار حرارتی / ۴۵
تله‌های بخار مکانیکی / ۴۶
تله‌های بخار جنبشی/  ۴۶
شیرهای تقلیل فشار / ۴۷
نصب شیرهای تقلیل فشار / ۴۷
انتخاب اندازه شیر تقلیل فشار/ ۴۹
تجهیزات تبادل حرارت / ۵۰
انتخاب تجهیزات تبادل حرارت / ۵۰
سیستم‌های گرمایشی بخار تک‌لوله‌ای / ۵۱
سیستم‌های گرمایشی بخار دو‌لوله‌ای / ۵۲
توزیع بخار / ۵۳
کنترل دما / ۵۴
بازیابی گرما / ۵۵
بازیابی گرما به صورت مستقیم / ۵۶
سیستم‌های آب و بخار ترکیبی /  ۵۷
راه‌اندازی اولیه / ۵۷
فصل سوم: مبدل‌هـای حـــرارتــی /  ۵۸
مبانی اولیه مبدل‌های حرارتی / ۵۹
انواع مبدل‌های حرارتی / ۶۰
مبدل‌های حرارتی لوله U شکل / ۶۲
مبدل‌های حرارتی لوله مستقیم / ۶۲
مبدل‌های حرارتی پوسته و کویل / ۶۲
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای / ۶۲
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای از نوع واشری / ۶۲
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای از نوع جوشکاری‌شده / ۶۲
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای از نوع لحیم‌کاری‌شده / ۶۳
مبدل‌های حرارتی دوجداره / ۶۳
اجزای تشکیل‌دهنده مبدل‌های حرارتی ۶۴
اجزای مبدل حرارتی پوسته و لوله ‌/ ۶۴
معیارهای انتخاب مبدل‌های حرارتی / ۶۸
معیارهای طراحی مکانیکی / دمایی مبدل‌های حرارتی / ۶۸
عملکرد دمایی مبدل‌های حرارتی / ۶۹
تنش حرارتی در مبدل‌های حرارتی / ۶۹
افت فشار در مبدل‌های حرارتی / ۶۹
رسوب‌گیری در مبدل‌های حرارتی / ۷۰
هزینه مبدل‌های حرارتی / ۷۰
قابلیت تعمیر مبدل‌های حرارتی / ۷۱
فضای نصب موردنیاز برای مبدل‌های حرارتی / ۷۱
الزامات نصب مبدل‌های حرارتی / ۷۱
فصل چهارم: کوره هوای گرم  /  ۷۲
مبدل‌های حرارتی کوره هوای گرم / ۷۴
اجزای دودکش کوره هوای گرم / ۷۵
موتورها و دمنده‌های کوره هوای گرم / ۷۵
فیلترهای هوا در کوره هوای گرم / ۷۶
رطوبت‌زن‌ها / ۷۶
پاک‌کننده‌های الکترونیکی هوا / ۷۶
الگوهای جریان هوا در کوره هوای گرم / ۷۶
کوره هوی گرم با جریان رو به بالا / ۷۶
کوره هوای گرم با جریان رو به پایین / ۷۶
کوره هوای گرم افقی / ۷۷
کوره هوای گرم چندوضعیتی / ۷۷
کوره هوای گرم زیرزمینی / ۷۷
کوره هوای گرم ثقلی / ۷۷
انواع سیستم احتراق در کوره هوای گرم / ۷۷
انواع کوره هوای گرم خانگی و صنعتی / ۷۸
منابع حرارت در کوره هوای گرم / ۷۸
کوره هوای گرم کانالی / ۷۹
کوره هوای گرم بدون کانال‌کشی / ۸۰
کنترل‌کننده‌ها و مشخصه‌های عملکردی کوره هوای گرم / ۸۰
انتخاب تجهیزات در کوره‌ هوای گرم  / ۸۱
مکان نصب کوره‌ هوای گرم / ۸۱
انتخاب سوخت در کوره‌ هوای گرم / ۸۲
هوای احتراق و کانال‌کشی کوره‌ هوای گرم / ۸۲
تعیین ظرفیت کوره‌ هوای گرم / ۸۲
انواع کوره‌ هوای گرم از نظر احتراق /۸۳
ایمنی و قابلیت اطمینان کوره هوای گرم / ۸۳
راندمان، کارکرد و هزینه‌های چرخه عمر / ۸۳
عمر طراحی کوره هوای گرم / ۸۴
کاربردهای خاص کوره هوای گرم / ۸۴
انتخاب کوره هوای گرم برای ساختمان‌های تجاری / ۸۴
معیارهای عملکرد کوره هوای گرم / ۸۵
راندمان حالت پایا (SSE) / 85
ظرفیت گرمایش کوره هوای گرم / ۸۵
راندمان مصرف کوره هوای گرم / ۸۵
راندمان مصرف سوخت سالانه (AFUE) / 85
داده‌های فنی کوره هوای گرم / ۸۶
رتبه‌بندی‌های ظرفیت کوره گاز طبیعی / ۸۶
رتبه‌بندی راندمان کوره هوای گرم / ۸۶
کوره‌های پروپان‌سوز / ۸۷
کوره‌های گازوئیل‌سوز / ۸۷
کوره‌های برقی / ۸۸
کوره‌های تجاری / ۸۸
نصب و راه‌اندازی کوره هوای گرم / ۸۸
فهرست سازمان‌ها و استانداردهای مرتبط / ۸۸
فصل پنجم: سیستــم‌هــای گرمایش تابشی / ۹۰
صرفه‌جویی در مصرف انرژی / ۹۲
منابع انرژی مادون قرمز / ۹۲
واحدهای گرمایش تابشی غیر‌مستقیم / ۹۲
واحدهای گرمایش تابشی الکتریکی / ۹۴
بازدهی واحدهای گرمایش تابشی / ۹۶
بازتابنده‌ها / ۹۶
کنترل‌کننده‌ها / ۹۶
توصیه‌های ایمنی / ۹۸
ملاحظات مرتبط با تعمیر و نگه‌داری واحدهای گرمایش تابشی / ۹۸
ملاحظات طراحی برای واحدهای گرمایش تابشی / ۹۸
فصل ششم: تجـهیزات خـورشـیدی  /  ۱۰۴
سیستم‌های گرمایش خورشیدی / ۱۰۵
سیستم‌های هوای گرم خورشیدی / ۱۰۵
سیستم‌های سیال گرم خورشیدی / ۱۰۶
سیستم‌های مستقیم و غیرمستقیم / ۱۰۶
محافظت در برابر انجماد / ۱۰۷
کلکتورهای خورشیدی / ۱۰۹
ساختار کلکتور / ۱۱۰
طراحی ردیف‌های کلکتور / ۱۱۲
طراحی آرایه / ۱۱۴
سیستم‌های هوای گرم / ۱۱۵
عملکرد کلکتورهای خورشیدی / ۱۱۶
زاویه تابش خورشیدی / ۱۱۷
نتایج ارزیابی کلکتور و روش‌های گزینش اولیه / ۱۱۸
نتایج ارزیابی عمومی / ۱۱۹
جنس منبع ذخیره حرارتی /  ۱۲۲
عایق‌بندی منبع ذخیره حرارتی / ۱۲۳
تعیین ابعاد منبع ذخیره حرارتی / ۱۲۵
مبدل‌های حرارتی داخلی / ۱۲۶
مبدل حرارتی خارجی / ۱۲۷
عملکرد مبدل حرارتی / ۱۲۸
کنترل‌کننده‌ها / ۱۲۸
کنترل‌کننده‌های اختلاف دما / ۱۲۹
محافظت از ازدیاد حرارت / ۱۲۹
محافظت از مبدل حرارتی در برابر انجماد / ۱۳۱
سیستم‌های فتوولتائیک / ۱۳۱
اصول اولیه سیستم‌های فتوولتائیک / ۱۳۲
مدول‌ها و سلول‌های فتوولتائیک / ۱۳۳
فصل هفتم: چیـــلـرهـــــای تــــراکــــمــی /  ۱۳۶
مشخصه‌های عمومی تجهیزات تبرید تراکمی / ۱۳۷
سابکول یا فوق‌سرد کردن / ۱۳۷
سیستم‌های تبرید تراکمی متداول / ۱۳۸
سیستم‌های تبرید تراکمی چندگانه / ۱۳۸
تجهیزات بازیافت گرما / ۱۴۰
تجهیزات کنترلی / ۱۴۲
کنترل‌کننده‌های ایمنی / ۱۴۳
استانداردها و روش‌های آزمایش / ۱۴۴
نکات کلی برای تعمیر و نگه‌داری از چیلرها / ۱۴۴
نظارت مستمر بر عملکرد چیلر / /۱۴۴
ررسی‌های دوره‌ای / ۱۴۴
تعمیر و نگه‌داری با برنامه‌ریزی منظم / ۱۴۴
تعمیر و نگه‌داری آینده‌نگر /  ۱۴۴
چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۴
انواع کندانسورها در چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۵
اواپراتورها در چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۵
ظرفیت‌های متداول چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۵
انتخاب مبرد در چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۵
مشخصه‌های عملکردی و معایب چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۶
روش‌های انتخاب چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۷
توان مصرفی چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۷
ضرایب رسوب در چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۷
ملاحظات کنترلی چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۷
کاربردهای خاص چیلرهای رفت و برگشتی / ۱۴۸
چیلرهای گریز از مرکز / ۱۴۸
انواع کندانسورها در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۴۹
ظرفیت‌ها و انواع موجود چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۰
انتخاب مبرد در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۰
مشخصه‌های عملکردی چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۲
روش‌های انتخاب چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۲
ضرایب رسوب در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۳
سروصدا و ارتعاش در چیلرهای گریز از مرکز/ ۱۵۴
ملاحظات کنترلی در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۴
تجهیزات جانبی در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۴
کاربردهای خاص چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۵
راهبری و نگه‌داری در چیلرهای گریز از مرکز / ۱۵۶
چیلرهای اسکرو / ۱۵۷
ظرفیت‌های متداول در چیلرهای اسکرو / ۱۵۸
انتخاب مبرد در چیلرهای اسکرو / ۱۵۸
مشخصه‌های عملکردی در چیلرهای اسکرو / ۱۵۸
روش‌های انتخاب در چیلرهای اسکرو / ۱۵۹
توان مصرفی در چیلرهای اسکرو / ۱۵۹
ضرایب رسوب در چیلرهای اسکرو / ۱۵۹
ملاحظات کنترلی در چیلرهای اسکرو / ۱۵۹
کاربردهای خاص چیلرهای اسکرو ‌/ ۱۶۰
تعمیر و نگه‌داری چیلرهای اسکرو / ۱۶۰
فصل هشتم: چیلرهـای جذبـی  /  ۱۶۲
فناوری جذبی آب-لیتیم‌بروماید / ۱۶۳
چیلرهای جذبی تک‌‌اثره‌ لیتیم‌بروماید / ۶۶
پمپ‌های حرارتی جذبی تک‌اثره / ۱۶۸
چیلرهای جذبی دو اثره لیتیم‌بروماید /  ۱۶۹
محدودیت‌های کارکرد / ۱۷۱
کنترل‌های کارکرد / ۱۷۱
راه‌اندازی و نگه‌داری دستگاه / ۱۷۴
تجهیزات جذبی آمونیاک-آب / ۱۷۴
یخچال‌های جذبی خانگی و کنترل‌کننده‌های آن‌ها  / ۱۷۶
تجهیزات تبرید جذبی صنعتی / ۱۷۸
کاربردهای خاص و محصولات در حال ظهور / ۱۷۸
چرخه‌های جذبی سه‌اثره و بالاتر / ۱۷۸
چرخه‌ مبادله حرارت ژنراتور – ابزوربر یا  GAX / 179
تجهیزات جذبی حالت جامد / ۱۸۰
سیستم‌های رطوبت‌گیر جذبی / ۱۸۰
فصل نهم: بـــرج‌هــای خنـک‌کننده /  ۱۸۲
اصول کارکرد برج‌های خنک‌کننده / ۱۸۳
شرایط طراحی / ۱۸۵
انواع برج‌های خنک‌کننده / ۱۸۵
برج‌های خنک‌کننده مدار باز /۱۸۸
روش‌های دیگر دفع گرمای مستقیم / ۱۹۳
برج‌های خنک‌کننده تماس غیرمستقیم /  ۱۹۴
برج‌های خنک‌کننده ترکیبی / ۱۹۴
انتخاب مواد و جنس برج‌های خنک‌کننده / ۱۹۶
ملاحظات انتخاب برج‌های خنک‌کننده / ۱۹۸
کاربردهای برج‌های خنک‌کننده / ۱۹۹
ملاحظات نصب و استقرار برج‌های خنک‌کننده / ۱۹۹
ملاحظات لوله‌کشی برج‌های خنک‌کننده / ۲۰۰
کنترل ظرفیت برج‌های خنک‌کننده / ۲۰۰
صرفه‌گر سمت آب (سرمایش مستقل) / ۲۰۲
کارکرد زمستانی برج خنک‌کننده / ۲۰۴
ملاحظات سر و صدا در برج‌های خنک‌کننده / ۲۰۴
پاشش قطرات آب به اطراف برج خنک‌کننده / ۲۰۵
شکل‌گیری مه در اطراف برج خنک‌کننده / ۲۰۵
ملاحظات تعمیر و نگه‌داری برج‌های خنک‌کننده / ۲۰۶
تصفیه آب برج خنک‌کننده  / ۲۰۹
منحنی عملکرد برج‌های خنک‌کننده / ۲۱۰
کارایی حرارتی برج خنک‌کننده / ۲۱۲
تئوری برج خنک‌کننده / ۲۱۲
ترکیب جریان مخالف در برج خنک‌کننده / ۲۱۵
ترکیب جریان متقاطع در برج خنک‌کننده / ۲۱۶
ضرایب طراحی برج خنک‌کننده / ۲۱۶
سازماندهی مشخصه‌های عملکردی برج / ۲۲۱
اطلاعات تکمیلی  / ۲۲۱
فصل دهم: کولــر گــــازی /  ۲۲۲
ظرفیت‌ها و دسته‌بندی‌ها / ۲۲۴
طراحی کولرهای گازی / ۲۲۴
کمپرسورها در کولرهای گازی / ۲۲۴
کویل‌های اواپراتور و کندانسور / ۲۲۴
عملکرد شیرهای انبساط و معیارهای تعیین ظرفیت آن‌ها / ۲۲۵
انتخاب الکتروموتور فن و دمنده هوا / ۲۲۵
تجهیزات الکترونیکی / ۲۲۵
داده‌های عملکردی / ۲۲۵
راندمان کولرهای گازی / ۲۲۶
نسبت گرمای محسوس یا SHR /. 226
راندمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی / ۲۲۶
طراحی راندمان بالا / ۲۲۷
دستورالعمل‌های ایمنی و استانداردهای مربوطه / ۲۲۹
استاندارد‌های محصولات / ۲۲۹
ملاحظات نصب و سرویس کولرهای گازی / ۲۳۰
کولر گازی یکپارچه / ۲۳۰
ظرفیت‌های و دسته‌بندی‌ها / ۲۳۱
ملاحظات عمومی طراحی / ۲۳۱
ملاحظات طراحی قطعات کولر گازی و پمپ حرارتی پنجره‌ای / ۲۳۲
کارکرد پمپ حرارتی / ۲۳۵
آزمایش عملکرد و ایمنی / ۲۳۵
فصل یازدهم: پـمـپ‌هــــا  /۲۳۶
اجزای تشکیل‌دهنده / ۲۳۷
عملکرد پمپ / ۲۳۸
انواع پمپ‌ها / ۲۳۹
منحنی‌های عملکرد پمپ / ۲۴۱
منحنی‌های سیستم آبی / ۲۴۲
منحنی‌های پمپ و سیستم آبی / ۲۴۳
توان پمپ / ۲۴۴
بازدهی پمپ / ۲۴۴
قوانین پیوستگی / ۲۴۵
نیروی شعاعی / ۲۴۷
ویژگی‌های ارتفاع مثبت خالص مکش / ۲۴۷
انتخاب پمپ / ۲۴۸
ترتیب قرارگیری پمپ‌ها / ۲۴۹
پمپاژ موازی / ۲۴۹
پمپاژ سری / ۲۵۰
پمپ پشتیبان / ۲۵۱
پمپ‌ با موتور دوسرعته / ۲۵۱
پمپاژ اولیه – ثانویه / ۲۵۱
پمپاژ با سرعت متغیر / ۲۵۲
توان محرک / ۲۵۲
صرفه‌جویی در انرژی پمپاژ / ۲۵۳
نصب، کارکرد و راه‌اندازی آزمایشی / ۲۵۳
اشکال‌یابی / ۲۵۴
فصل دوازدهم: لولـــه و اتصــالات /  ۲۵۶
لوله /۲۵۷
چدن و چدن نشکن / ۲۵۸
اتصالات / ۲۵۹
روش‌های اتصال / ۲۵۹
اتصالات لاله‌ای و فشاری / ۲۵۹
فلنج‌ها / ۲۶۰
جوش‌کاری / ۲۶۱
اتصالات خروجی تقویت‌شده / ۲۶۳
سایر اتصالات / ۲۶۳
مهره‌ماسوره / ۲۶۳
سیستم‌های مخصوص / ۲۶۳
انتخاب مواد و مصالح / ۲۶۵
ضخامت جداره لوله / ۲۶۵
لوله‌کشی پلاستیکی / ۲۶۶
انتخاب مواد و مصالح پلاستیکی / ۲۶۸
عناصر محافظت‌کننده از لوله / ۲۶۹
بار و نیروی آزمایش /  ۲۶۹
انعطاف‌پذیری و انبساط لوله / ۲۷۰
خم‌ها و حلقه‌های لوله / ۲۷۰
خم‌های Lشکل / ۲۷۰
خم‌های Zشکل /۲۷۱
خم‌های Uشکل و حلقه‌های لوله / ۲۷۲
وضعیت‌دهی سرد لوله /۲۷۲
ارزیابی ساختار‌های فعلی لوله‌کشی / ۲۷۲
اتصالات و قطعات انبساطی / ۲۷۲
اتصالات انبساطی آب‌بندی‌شده / ۲۷۴
فصل سیزدهم: شیرآلات تاسیساتی /  ۲۷۶
اصول اولیه / ۲۷۷
رده‌بندی بدنه شیرها / ۲۷۷
مصالح / ۲۷۸
ضریب جریان و افت فشا / ۲۷۸
کاویتاسیون   / ۲۷۹
ضربه قوچ  / ۲۷۹
سر و صدا / ۲۷۹
انواع بدنه / ۲۷۹
شیرهای دستی / ۲۸۰
محرک‌ها  / ۲۸۲
شیرهای برقی  / ۲۸۴
شیرهای حرارتی رادیاتور / ۲۸۴
کنترل شیرهای خودکار / ۲۸۴
شیرهای دو‌‌‌راهه (دارای یک یا دو نشیمنگاه) / ۲۸۵
شیرهای سه‌راهه  / ۲۸۵
شیرهای تک‌منظوره  / ۲۸۵
شیرهای توپی / ۲۸۶
شیرهای پروانه‌ای / ۲۸۶
مختصات جریانی در شیرهای کنترل / ۲۸۶
تعیین سایز شیر کنترل/ ۲۸۷
شیرهای متعادل‌کننده  / ۲۸۸
شیرهای متعادل‌سازی دستی / ۲۸۹
شیرهای محدود‌کننده جریان خودکار  / ۲۸۹
انتخاب شیر متعادل‌کننده / ۲۸۹
شیرهای چند‌منظوره  / ۲۹۰
شیرهای ایمنی  / ۲۹۰
شیرهای کنترل دمای خودکفا  / ۲۹۱شیرهای تقلیل فشار  / ۲۹۲
شیرهای آب جبرانی  / ۲۹۳
شیرهای یک‌طرفه  / ۲۹۳
شیرهای یک‌سو‌کننده جریان / ۲۹۴
انتخاب / ۲۹۴
نصب  /۲۹۵
فصل چهاردهم: فن‌های آکسیـال و سانتریفیوژ  /  ۲۹۶
انواع فن /  ۲۹۷
اصول کارکرد / ۳۰۰
ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد / ۳۰۱
قوانین فن / ۳۰۱
روابط فشار سیستم و فن / ۳۰۳
افزایش دما در فن / ۳۰۴
ویژگی‌های سیستم کانال / ۳۰۴
انتخاب فن / ۳۰۵
کارکرد فن موازی / ۳۰۶
سر و صدا / ۳۰۷
ارتعاش /۳۰۷
لرزه‌گیری / ۳۰۷
ترتیب قرارگیری و نصب / ۳۰۸
جداسازی فن / ۳۰۸
کنترل جریان هوا / ۳۰۸
نماد‌ها / ۳۰۹
فصل پانزدهم: هـواسـاز /  ۳۱۰
مزایای سیستم‌های تمام هوا مانند هواساز / ۳۱۱
معایب سیستم‌های تمام هوا مانند هواساز / ۳۱۲
برآورد ظرفیت سرمایش و گرمایش / ۳۱۳
منطقه‌بندی / ۳۱۳
گرمایش فضا / ۳۱۳
دمای هوا در مقابل مقدار هوا / ۳۱۴
ملاحظات دیگر  / ۳۱۵
هزینه‌های اولیه، کارکرد و تعمیر و نگه‌داری / ۳۱۶
مصرف انرژی / ۳۱۶
واحدهای هواساز / ۳۱۶
قابلیت‌های اصلی دستگاه هواساز / ۳۱۶
انواع واحدهای هواساز / ۳۱۷
اتاق‌ تجهیزات مکانیکی مرکزی / ۳۱۷
اتاق‌ تجهیزات مکانیکی محلی / ۳۱۷
فرایندهای سایکرومتریک واحد هواساز / ۳۱۷
اختلاط یا ترکیب هوا / ۳۱۹
اجزای تشکیل‌دهنده دستگاه هواساز / ۳۱۹
فن هوای برگشت / ۳۱۹
فن تخلیه / ۳۱۹
کانال‌های تخلیه / ۳۲۰
دمپرهای هوای برگشت / ۳۲۰
صرفه‌گرها  /۳۲۱
پلنوم‌های اختلاط هوا / ۳۲۱
مخلوط‌کننده‌های هوای استاتیکی / ۳۲۲
فیلترهای هواساز / ۳۲۲
کویل پیش‌گرمایش / ۳۲۳
کویل سرمایشی / ۳۲۳
کویل بازگرمایش / ۳۲۴
رطوبت‌زن‌ها / ۳۲۴
رطوبت‌گیرها / ۳۲۴
تجهیزات بازیافت انرژی / ۳۲۴
وسایل کنترل صدا /۳۲۵
فن هوای رفت /۳۲۵
اجزای متفرقه واحد هواساز / ۳۲۶
توزیع هوا / ۳۲۶
انواع سیستم‌های هواساز / ۳۲۷
سیستم‌های تک‌منطقه‌ای یک‌کاناله با حجم هوای ثابت . ۳۲۷
سیستم‌های دو‌کاناله / ۳۲۸
سیستم دوکاناله با حجم هوای ثابت / ۳۲۹
سیستم دوکاناله با حجم هوای متغیر (VAV) / 329
سیستم‌های خاص /۳۳۱
سیستم با هوای تازه اختصاصی / ۳۳۱
سیستم توزیع هوا از کف / ۳۳۲
رطوبت‌زنی در شبکه کانال / ۳۳۲
سیستم هوای فشرده با اسپری آب / ۳۳۳
دست‌یابی به دماهای پایین / ۳۳۳
مدیریت دود در سیستم‌های تهویه مطبوع کانالی / ۳۳۳
واحدهای محلی / ۳۳۳
بازگرمایش هوا با حجم ثابت / ۳۳۴
حجم هوای متغیر / ۳۳۴
سیستم دوکاناله / ۳۳۵
سیستم القایی / ۳۳۵
سیستم‌های فن‌دار / ۳۳۵
رطوبت‌زن‌های محلی / ۳۳۶
فیلترهای محلی / ۳۳۶
کنترل‌کننده‌های سیستم توزیع هوا / ۳۳۶
کنترل‌کننده‌های خودکار و سیستم‌های مدیریت ساختمان ۳۳۸
سیستم مدیریت تعمیر و نگه‌داری ‌/  ۳۳۸
راه‌اندازی تاسیسات ساختمان / ۳۳۸
فصل شانزدهم: کولـر آبـی و ایرواشرهای صنعتی /  ۳۴۰
خنک‌کننده‌های تبخیری مستقیم هوا / ۳۴۲
کولرهای آبی با بستر مرطوب پوشالی / ۳۴۲
کولرهای آبی با بستر مرطوب صلب / ۳۴۳
خنک‌کننده‌های تبخیری غیر‌مستقیم هوا  /۳۴۴
بازیابی گرما در سیستم‌های تبخیری / ۳۴۶
برج خنک‌کننده و سیستم‌های کویلی / ۳۴۶
سایر دستگاه‌های سرمایش تبخیری غیر‌مستقیم / ۳۴۶
ترکیب سرمایش تبخیری غیر‌مستقیم و مستقیم / ۳۴۶
پیش‌سرمایش هوای جبرانی / ۳۴۸
واحدهای هواشوی / ۳۴۹
رطوبت‌زنی و رطوبت‌زدایی با سیستم‌های تبخیری / ۳۵۰
تمیز کردن هوا / ۳۵۱
فصل هفدهم: رطوبت و رطوبت‌زنی /  ۳۵۴
ارزیابی فردی / ۳۵۵
شرایط ذهنی / ۳۵۷
شرایط محیطی / ۳۶۰
آسایش انسان / ۳۶۰
پیش‌گیری و درمان بیماری / ۳۶۰
پتانسیل رشد باکتری / ۳۶۰
تجهیزات الکترونیکی / ۳۶۰
الکتریسیته ساکن / ۳۶۱
انتقال موج صوتی / ۳۶۲
ویژگی‌های پوسته خارجی / ۳۶۲
کندانس قابل مشاهده / ۳۶۲
کندانس پنهان / ۳۶۳
ملاحظات مربوط به انرژی / ۳۶۳
محاسبات بار ‌۳۶۴
شرایط طراحی ‌/  ۳۶۴
نرخ تهویه / ۳۶۵
اتلاف‌های رطوبتی اضافی / ۳۶۵
تامین آب رطوبت‌زن‌ها / ۳۶۵
رطوبت‌زن‌های مسکونی برای سیستم‌های هوای مرکزی / ۳۶۶
رطوبت‌زن‌های مسکونی برای کاربری‌های بدون کانال / ۳۶۷
رطوبت‌زن‌های صنعتی و تجاری برای سیستم‌های هوای مرکزی / ۳۶۸
کنترل‌کننده‌های مکانیکی / ۳۷۰
کنترل‌کننده‌های الکتریکی / ۳۷۰
کنترل رطوبت در سیستم‌های حجم هوای متغیر (VAV) / 371
فصل هجدهم: فـن‌کـویـل /  ۳۷۲
مشخصات سیستم‌های محلی / ۳۷۳
مزایای سیستم‌های محلی / /۳۷۴
معایب سیستم‌های محلی / ۳۷۴
نکاتی پیرامون محاسبات بار سرمایش و گرمایش / ۳۷۵
ملاحظات گرمایش فضا / ۳۷۶
سیستم‌های هوارسان مرکزی / ۳۷۶
تعیین اندازه دستگاه مرکزی / ۳۷۶
تنظیم فشار ساختمان / ۳۷۷
هزینه‌های اولیه، کارکرد و نگه‌داری / ۳۷۷
مصرف انرژی در سیستم‌های محلی / ۳۷۷
هزینه‌های چرخه عمر / ۳۷۷
اجزا و ترکیب‌بندی سیستم‌های محلی / ۳۷۸
انواع سیستم‌های محلی از نظر ساختار / ۳۷۹
سیستم آب ثانویه / ۳۷۹
آرایش‌های لوله‌کشی در سیستم‌های محلی / ۳۸۰
سیستم چهار‌‌‌ لوله‌ای / ۳۸۰
سیستم دو‌‌‌ لوله‌ای / ۳۸۰
سیستم سه‌لوله‌ای / ۳۸۰
واحدهای محلی پمپ حرارتی با سیستم‌های آب خنک‌کننده / ۳۸۱
فن‌‌‌‌کویل و واحد هوارسان / ۳۸۱
انواع و مکان نصب واحدهای محلی / ۳۸۱
الزامات هوارسانی / ۳۸۲
ملاحظات انتخاب سیستم / ۳۸۳
ملاحظات الکتریکی / /۳۸۳
جمع‌آوری محصولات کندانس / ۳۸۳
ملاحظات کنترل ظرفیت / ۳۸۳
نکاتی پیرامون تعمیر و نگه‌داری / ۳۸۳
تیرهای سرد  / ۳۸۴
انواع و مکان‌های نصب تیرهای سرد / ۳۸۵
الزامات هوارسانی تیرهای سرد / ۳۸۵
ملاحظات انتخاب تیرهای سرد / ۳۸۵
جمع‌آوری محصولات کندانس در تیرهای سرد / ۳۸۵
کنترل ظرفیت تیرهای سرد / ۳۸۶
سایر ملاحظات تیرهای سرد / ۳۸۶
سیستم‌های گرمایش تابشی / ۳۸۶
سیستم‌های گرمایش از کف / ۳۸۷
سیستم‌های القایی  / ۳۸۸
واحدهای گرمایش کمکی / ۳۸۸
سیستم‌های هوای اولیه / ۳۸۹
عملکرد واحدهای القایی تحت بار متغیر / ۳۹۰
دمای تبدیل / ۳۹۱
سیستم دو‌‌‌ لوله‌ای با هوارسان مرکزی / ۳۹۲
المان‌های بحرانی طراحی / ۳۹۲
ملاحظات دمای تبدیل / ۳۹۳
طراحی تبدیل‌ناپذیر / ۳۹۵
منطقه‌بندی / ۳۹۵
کنترل اتاق / ۳۹۶
گرمایش الکتریکی برای سیستم‌های دو‌‌‌ لوله‌ای / ۳۹۶
سیستم‌های چهار‌‌‌ لوله‌ای / ۳۹۷
کنترل دمای اتاق در سیستم‌های چهار لوله‌ای / ۳۹۷
ارزیابی عملکرد سیستم‌های چهار لوله‌ای /۳۹۷
سیستم‌های کنترل‌کننده خودکار و سیستم‌های مدیریت ساختمان / ۳۹۸

توضیحات تکمیلی

وزن 1080 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.